Affinity Designer và những câu hỏi thường gặp

Trang tập hợp các thắc mắc thường gặp khi thao tác trên phần mềm Affinity Designer 1.5.5

Affinity Desiger 1.6.1 chưa làm được
  • Chuyển đường chọn thành đường path vector
  • Distort perspective
  • link các text box
  • chưa link image (embed image)

Làm mờ dần ảnh

Tại sao text luôn có nền sáng?

Bạn có thể tắt nền bằng cách click vào ô màu cuối cùng trong bảng lệnh character

Blending

File > Document setup > Bleed

Chỉnh kích thước Artboard

  • Chọn Artboard bằng Move tool
  • Chỉnh kích thước trong transform studio

Chuyển đơn vị Nudge thành mm

Vào Preferences

Di chuyển vùng Gradient Radial

Sử dụng Fill tool 

Sắp các đối tượng cặp sát vào nhau

  • Chọn tất cả các đối tượng (Shift_Click)
  • Click vào nút Arrange

Trong bảng lệnh Arrange

  • Click nút Space horizontally
  • Bỏ kiểm Auto Distribute () pt)

Hiệu ứng Noise nằm ở đâu?

Trong bảng lệnh color. Click vào vòng tròn nhỏ Opacity

Chuyển text thành hình shape

Chọn đoạn text, vào Layer > Convert to Curves

Chọn Ungroup để rã ra thành các ký tự

Chuyển stroke thành shape

Chọn đoạn stroke, vào Layer > Expand Stroke

Đổi chiều dòng text trên đường path

Click nút 

Để đối tượng không hiển thị bên ngoài canvas

Bỏ Kiểm Clip to Canvas trong View > View Mode

Để background trong suốt

Chình trong menu File > Document Setup

hoặc trên context toolbar khi không đối tượng nào được chọn

 

Các bài viết về affinity Designer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =