Affinity Designer và những câu hỏi thường gặp

Trang tập hợp các thắc mắc thường gặp khi thao tác trên phần mềm Affinity Designer 1.5.5

Gõ tiếng Việt

Chưa gõ được

Chuyển đường chọn thành đường path vector

Chưa có

Distort perspective

chưa có

Di chuyển vùng Gradient Radial

Sử dụng Fill tool 

Sắp các đối tượng cặp sát vào nhau

  • Chọn tất cả các đối tượng (Shift_Click)
  • Click vào nút Arrange

Trong bảng lệnh Arrange

  • Click nút Space horizontally
  • Bỏ kiểm Auto Distribute () pt)

Hiệu ứng Noise nằm ở đâu?

Trong bảng lệnh color. Click vào vòng tròn nhỏ Opacity

Chuyển text thành hình shape

Chọn đoạn text, vào Layer > Convert to Curves

Chọn Ungroup để rã ra thành các ký tự

Chuyển stroke thành shape

Chọn đoạn stroke, vào Layer > Expand Stroke

Đổi chiều dòng text trên đường path

Click nút 

Đối tượng không hiển thị bên ngoài canvas

Bỏ Kiểm Clip to Canvas trong View > View Mode

Các bài viết về affinity Designer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 14 =