Affinity Photo – Những câu hỏi thường gặp

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp trong Affinity Photo. 

Delete mảng trong vùng chọn

Với các phần mềm khác khi sử dụng các công cụ tạo vùng chọn, bạn nhấn phím del sẽ select mảng hình đó. Ở AP thì chỉ là làm biến mất vùng chọn, mảng ảnh còn nguyên. Hãy dùng  x để cut thay vì delete

hoặc nhấn v để chuyển sang move tool (trong khi vẫn đang chọn mảng), rồi nhấn delete

Thay đổi thuộc tính nguyên cả group layer

Ví dụ group layer gồm nhiều đoạn text với các thuộc tính khác nhau (màu sắc, định dạng, fon chữ..). Bạn có thể quy chúng về 1 group có thuộc tính giống nhau bằng cách quy định thuộc tính cho group

Chuyển đường Path thành selection

  • Chọn đường Path, chọn pen tool
  • Trên thanh context toolbar chọn nút “Selection”

Nhúng Layer effects vào Layer

Để chuyển một layer mang fx hiệu ứng bóng đổ thành layer thường

Pencil tool trong Affinity Photo

là Pixel tool 

Xóa “cứng” trong affinity (Erase pixel)

là Pixel tool  + nhấn ⌘

Không cắt ảnh bằng marquee tool

Ảnh kéo drag vào Affinity photo (tương tự như place), cần phải được rasterise mới xử lý được như ảnh pixel bình thường (Click phải lên layer và chọn rasterise)

Sử dụng Fill tool đổ màu không được

Bạn hãy tạo một layer “pixel” mới, rồi đổ màu lên đó

Tạo hiệu ứng mặt nạ

Đặt layer mặt nạ trên layer làm nền, kéo layer mặt nạ vào cạnh trong của thumbnail layer nền.

Chức năng Content-aware trong Affinity Photo

  1. Nối thêm cảnh
    Sử dụng Edit > Fill..Trong hộp thoại Fill, chọn Inpainting
  2. Đắp thêm mảng bằng công cụ: Sử dụng Inpainting brush tool tô lên mảng cần đắp 

Không thể transform vùng chọn bằng bằng Move tool

Đó là vì bạn kéo file ảnh vào phần mềm affinity photo thay vì sử dụng open, lúc này trên bảng lệnh Layer sẽ có chữ (image) thay vì (pixel). Để chuyển (image) thành (pixel), bạn click phải chọn rasterize

Distort transform trong Affinity Photo

Filters > Distort > Perspective 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =