Thao tác với text trong Autodesk Graphic trên iPad

Chuyên trang các thao tác với text trong Autodesk Graphic trên iPad

Text tool và Text bar

Không khó để tìm icon text tool trên thanh công cụ Graphic, tuy nhiên Graphic mới chỉ cho bạn nhập text kiểu frame. Nghĩa là dòng text sẽ tự động xuống dòng nếu “đụng” vào biên textbox, bạn có thể điều chỉnh kích thước frame bằng cách điều chỉnh các node ở 4 góc frame text

Khi tap lên dòng text để vào text editing mode thì xuất hiện thêm thanh text bar trên bàn phím ảo

Từ trái sang phải

  • Độ giản dòng (độ cao của dòng)
  • Khoảng cách giữa 2 ký tự (
  • Font chữ
  • Kích thước font
  • Định dạng paragraph

Menu Cut – Copy – Select

Double tap lên textbox

Menu Select – Select all

Double tap lên textbox để vào text editing mode. Tap và giữ ngón tay lên textbox trong 2 giây

Dòng text chạy theo đường dẫn – Place text on path

  • Vẽ một đường path bằng Pen tool (pencil, line tool)
  • Gõ một đoạn text
  • Dùng Move tool  drag chọn cả 2 đối tượng (đường path và đoạn text), chọn Place Text on Path trong ARRANG – COMBINE – PATH pane

Chuyển text thành hình shape

Chọn text, chọn Convert Text to Outlines trong ARRANG – COMBINE – PATH pane

Import font vào Autodesk Graphic trên iPad

Bạn có thể import font theo kiểu import file bình thường

Quản lý font trên Autodesk Graphic trên iPad

Bạn có thể delete font trong phần Settings

 

Những hạn chế
  • Superscript, subscrip
  • Offset Path

Các bài viết về Autodesk Graphic trên iPad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =