Affinity Photo 1.6.8

Ứng dụng xử lý ảnh, tạo hiệu ứng và vẽ digital trên iPad