Chuyển từ Photoshop qua GIMP 2.10.6

Trang này dành riêng cho những ai đã quen sử dụng photoshop mà đang muốn tiếp cận với phần mềm GIMP để tận dựng ưu thế của phần mềm đề họa chuyên nghiệp miễn phí này.

Nhân dịp phầm mềm đồ họa miễn phí nổi tiếng GIMP thay đổi giao diện đen hiện đại, mình làm làm bài để người dùng photoshop dễ dàng tiếp cận với GIMP.

Về công cụ

 

View

 • zoom  →  zoom (nhấn ⌘ + scroll)
 • Hand → nhấn space
 • Crop →  crop
 • Ruler →  Measure

selection

 • Rectangular Marquee Tool →  Rectangle Select
 • Elliptical Marquee Tool →  Ellipse Select
 • Lasso Tool →  Free Select
 • Magic Wand tool →  Fuzzy tool

Draw

 • pencil →  Pencil
 • brush →  Paintbrush
 • eraser →  Eraser
 • Smudge →  Smudge

color

 • Eyedropper Tool →  Color Picker
 • Gradient Tool →  Gradient
 • Paint Bucket Tool →  Bucket Fill

retouch

 • Healing brush tool  →  Heal
 • Blur tool  →  blur/ shape
 • Dodge tool →  Dodge 
 •  Wrap transform 

shape – path

 • Pen tool →  Paths tool
 • Convert point tool
 • Direct selection tool

Transform

 • Move tool →  Move
 • Free transform →  Unified Transform
 • Scale →  Scale
 • Rotate →  Rotate
 • Shear →  Shear
 • Perspective →  Perspective

Text

 • Type ↔  Text

Chuyển nhanh

 • zoom in ↔ out (⌘)
 • any tools ↔ hand (⎵)

Panel

 • Window →  Windows > Dockable Dialogs

 

 


Nguồn: https://docs.gimp.org/2.8/en/

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

Leave a Reply