Keynote – những câu hỏi thường gặp

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp trong Keynote.

Hide/ unhide – Bật tắt hiển thị Object

Bảng lệnh Layer trong keynote

Là Object list trong menu View 

Làm sao để đổi tên các đối tượng trong slide?

Đổi tên trong Object list (https://support.apple.com/en-us/HT205700)

Leave a Reply