sưu tầm. Thiệp 8/3 năm 2016

Như các lễ hội trước đây, các mẫu thiết kế về thiệp được sưu tầm ngay ngày lễ của chính nó. Đảm bảo vẫn còn nóng hổi và mới cứng. 

Những tấm thiệp vẫn giữ nguyên dấu tác quyền, không qua chỉnh sửa, dù chỉ là crop.

Mời bạn cùng tôi thưởng thức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =