Trackpad – các câu hỏi thường gặp

Tập hợp các câu hỏi về Trackpad trên MacOS

Không sử dụng được 3 ngón với trackpad

  • Click Accessibility > Mouse & Trackpad > Trackpad Options..
  • Kiểm chọn Enable dragging > three finger drag

Leave a Reply