Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át tiếng nói bên trong bạn. Chỉ có trái tim và trực giác của chính bạn mới biết bạn muốn gì và bạn sẽ trở thành thế nào…
~ STEVE JOBS

About

This tells you a bit about this blog and the person who writes it.

When you are logged in you will be able to edit this page by selecting the edit icon.