Affinity Photo iPad nâng cấp 1.6.4

Mỗi đợt nâng cấp lớp của Affinity Photo trên iPad nhưng một cuộc lột xác, với hàng trăm tính năng được bổ sung và cải tiến mạnh mẽ. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta mới chỉ có một danh sách chung chung về các tính năng update nên cần phải mò mẫm vài ngày để phát hiện ra hết. 

Dưới đây là danh sách và các tính năng lớn dễ nhận ra nhất

Bổ sung Macro studio (import / playback).

Macro trong Affinity photo như Action trong photoshop. Tính năng này cho phép bạn đóng gói các thao tác để sử dụng nhiều lần, hoặc dễ dàng chia sẻ các thao tác đặc biệt phức tạp. Ví dụ như giảm kích thước và đổi định dạng ảnh hàng loạt…

Thêm “Export LUT” to document menu.

LUT (look-up table) là bộ chuyển đổi màu sắc

  • Chuyển giá trị màu từ hệ màu này sáng hệ màu khác (ví dụ từ RGB sang HSL)
  • Chuyển màu tạo nên các hiệu ứng khác nhau như tạo màu xanh trong các cảnh khoa học viễn tưởng hoặc phim kinh dị. Hiệu ứng này được thực hiện bằng LUT adjustment và các thông số có thể được đóng gói xuất file để chia sẻ thực hiện trên các thiết bị khác dưới các định dạng *.3dl, *.csp, *.cube, *.look (giống như các brush, pattern, hay macro)

http://24hinh.vn/threads/lut-la-gi.222/

Thêm “Conver to curves” vào menu command

Tính năng dùng để chuyển các hình shape, text thành các hình vector để chỉnh sửa các node và tiếp tuyến

Bổ sung nhiều tính năng đáng giá vào Group trên Layer studio

  • Group và ungroup bằng cách pinch bằng 2 ngón tay. Chọn nhiều layers và pinch để group
  • Show adjustment groups, mask groups properly in the layers page.
  • Bổ sung “Passthrough” trong Blend mode của Groups: Các Hiệu ứng Blend mode trong group giờ ảnh hưởng cả với các layer bên ngoài group

 

Allow “Focus Merge” to use RAW sources.
The “Curves” adjustment spline editor now presents an intensity histogram.
Increased the maximum size of the liquify brush tools.
Wet edges can now have a custom interpolation spline.

Develop now has the same crop tool options as the main crop tool.
Efforts to reduce the size of the application binary.
Significant improvements in performance for large / complex documents.
Photo library now shows all user albums / folders.

ABR import improvements.
The “Curves” adjustment now responds properly to dragging on the document to set node positions.

Significant memory handling improvements when using Core Image RAW.
Photo library chooser will reload when external changes occur.
Switch between button menus now only requires one press.
Allow “Place Image” to place original images from Photos.
When creating a document from the camera, metadata is now available.

Selection refinement stability / performance improvements.
Improved HDR merge of RAW images.
Move tool transform nodes can now be hit more reliably.
Selection marquee tools support extra-finger-constrain.
New option to dither gradients in preferences – defaults to “on”.
Significant pan / zoom smoothness improvements.
Directional lights in the lighting filter can now be directed using on-canvas handles.
Adjustments / filters preview react to changes in canvas size.

Fixed HDR merge of portrait images.
Fixed some brushes looking wrong on masks / adjustments.
Fixed rendering of adjustment layers with blend modes.
Fixed some Live Filter drawing artefacts.
Fixed some LUT R/B channel swap issues.
Fixes for the inpainting tool occasionally leaving red marks.
Fixes for liquify (and other tools) cancelling if you drag off the edge of the screen.
Fixed crashes when a font has no traits.
Fixed issue where a document failing to load would prevent subsequent loads.
Fixed painting onto masks / adjustments.
Fixed pasteboard issues.
Fixed vignette artefacts.
Fixed selection “marching ants” flickering on zoom.
Fixed the grid becoming less visible on light areas of the document.
Fixed issues where the text tool would cause the document to pan to a silly position.
Fixed snapping dialog oddities .
Fixed black screen when opening documents in OCIO colour spaces.
Fixed mixer brush introducing too much black.

Help improvements.
Localisation improvements.
Numerous other small fixes and improvements.


(bản gốc)

– New “Macro studio” (import / playback).
– Added “Export LUT” to document menu.
– Allow “Focus Merge” to use RAW sources.
– The “Curves” adjustment spline editor now presents an intensity histogram.
– Increased the maximum size of the liquify brush tools.
– Wet edges can now have a custom interpolation spline.
– New pinch gesture support for grouping / ungrouping layers.
– “Passthrough” blending is now supported for groups.
– Develop now has the same crop tool options as the main crop tool.
– Efforts to reduce the size of the application binary.
– Significant improvements in performance for large / complex documents.
– Photo library now shows all user albums / folders.

– ABR import improvements.
– The “Curves” adjustment now responds properly to dragging on the document to set node positions.
– Show adjustment groups, mask groups properly in the layers page.
– Significant memory handling improvements when using Core Image RAW.
– Photo library chooser will reload when external changes occur.
– Switch between button menus now only requires one press.
– Allow “Place Image” to place original images from Photos.
– When creating a document from the camera, metadata is now available.
– Added “Convert to Curves” to command menu.
– Selection refinement stability / performance improvements.
– Improved HDR merge of RAW images.
– Move tool transform nodes can now be hit more reliably.
– Selection marquee tools support extra-finger-constrain.
– New option to dither gradients in preferences – defaults to “on”.
– Significant pan / zoom smoothness improvements.
– Directional lights in the lighting filter can now be directed using on-canvas handles.
– Adjustments / filters preview react to changes in canvas size.

– Fixed HDR merge of portrait images.
– Fixed some brushes looking wrong on masks / adjustments.
– Fixed rendering of adjustment layers with blend modes.
– Fixed some Live Filter drawing artefacts.
– Fixed some LUT R/B channel swap issues.
– Fixes for the inpainting tool occasionally leaving red marks.
– Fixes for liquify (and other tools) cancelling if you drag off the edge of the screen.
– Fixed crashes when a font has no traits.
– Fixed issue where a document failing to load would prevent subsequent loads.
– Fixed painting onto masks / adjustments.
– Fixed pasteboard issues.
– Fixed vignette artefacts.
– Fixed selection “marching ants” flickering on zoom.
– Fixed the grid becoming less visible on light areas of the document.
– Fixed issues where the text tool would cause the document to pan to a silly position.
– Fixed snapping dialog oddities .
– Fixed black screen when opening documents in OCIO colour spaces.
– Fixed mixer brush introducing too much black.

– Help improvements.
– Localisation improvements.
– Numerous other small fixes and improvements.

Leave a Reply