Joomla – hỏi nhanh đáp gọn

Chuyên trang các câu hỏi thường gặp về Joomla

Site và Administrator là gì?

  • Site (Front-end) là giao diện hiển thị trang web (viewer), ví dụ template Site là giao diện trang web
  • Administrator (Back-end) là giao diện quản trị quản trị (dashboard), ví dụ template Administrator là bộ công cụ cho người chủ trang web quản lý các bài viết, các thành phần cần hiển thị ra Front-end

lỗi “The most recent request was denied because it had an invalid security token. Please refresh the page and try again.

thay vì gõ http://vietchigo.myds.me/joomla/administrator/index.php

bạn gõ http://vietchigo.myds.me/joomla/administrator/

Đổi thư mục hình ảnh mặc định

  • System > Global Configuration
  • Media > Path to Files Folder (đổi chữ images)

Vào trang điều chỉnh Configuration Settings

http://(your site and folder where Joomla is installed)/administrator.

Lỗi “Failed to install the package. The system failed to connect to MariaDB 10. Please confirm the administrator credentials” lúc cài đặt wordpress, joomla

root
(no pasword)

Khắc phục: không để trống password

Lỗi “Extension record not found in database”.

Vào thư mục templates tạo ra 1 theme có tên như tên theme vừa tạo trong Template Manager

Lỗi ““Error loading form file”

Xóa file templateDetails.xml trong thư mục theme đó, copy file mới từ package zip “Joomla_3.9.4-Stable-Full_Package”

Clear Catch

Để không log out nhanh

Global Configuration > System > Section Settings > Section  lifeTime: 15 (tăng lên 360 = 6h)

Leave a Reply