Chữ Quệt Trên Cát

Hiệu ứng này sẽ tạo ra một kiểu chữ viết trên một nền cát ướt, nó hơi công phu 1 chút, nếu bạn chịu khó, bạn sẽ tạo nên 1 kiểu chữ nguệch ngoạc mang hơi huớng kỷ niệm nên thơ. Và dĩ nhiên là để quệt được chữ lên cát thì bạn phải có.. cát đã.

Phiên bản Photoshop: Từ 7 đến CS6

1. Tạo mặt cát ướt

 • Tạo 1 file photoshop kích thước: 540 x 173 pixels. Đổ màu #c3b197.
 • Đổi tên layer mặc định trong bảng lệnh Layer thành “bg
 • Filter:
  • Artistic > Sponge (Brush Size:1; Definition:1; Smoothness:15)
  • Filter > Noise > Add noise.. (Amount:4%, Uniform, Monochromatic )


2. Quệt chữ:

 1. Dùng công cụ Horizontal Type Mask gõ chữ DUOC VANG lên layer bg. Tất nhiên bạn có thể gõ bất cứ chữ gì, “Dã Tràng” chẳng hạn, nhưng ở đây chọn font mới là vấn đề. Chọn font sao cho nét chữ giống như nét khắc (sắc và thẳng), ở đây mình chọn font VNI-Matisse, size: 44pt.
 2. Nhấn Ctrl_J để tách vùng chữ DUOC VANG ra 1 layer mới đặt tên là “text”
 3. Filter:
  • Noise > Add noise: Amount (10)
  • Texture > Craquelure: Crack Spacing (10); Crack Depth (1); Crack Brightness (10)

 4. Image > Adjustments > Brightness/ Contrast: Brightness (-15); Contrast (-30)
 5. > Drop Shadow
  • Structure: Blend Mode (Multiply); Opacity (20%); Angle (30o); Distance (5); Spread (0); Size (0)
  • Quality: Contour (Ring), Anti-aliased; Noise (0), Layer Knocks Out Drop Shadow
 6. > Bevel and Emboss:
   • Structure: Style (Pillow Emboss); Technique (smooth); Depth (1); Direction ( Up); Size (50); Soften (15)
   • Shading: >Angle (120o); Altitude (30o); Gloss Contour (Sawtooth 1) Anti-aliased; Highlight Mode (Screen, #bba192, Opacity:30%); Shadow Mode (Multiply, #bba192, Opacity:30%)

3. Áp hiệu ứng

 • Tạo layer text_inside: Ctrl_ click lên layer text để lấy vùng chọn hình chữ DUOC VANG. Chọn Select > Modify > Contract (3) để thu hẹp vùng chọn. Click chọn layer bg rồi nhấn Ctrl_J để tách vùng chọn ra layer mới, đặt tên là text_inside, rồi kéo layer này lên trên cùng
 • > Drop Shadow
  • Structure: Blend Mode (Multiply); Opacity (75%); Angle (30o); Distance (2); Spread (20); Size (2)
  • Quality: Contour (Cone), Anti-aliased; Noise (75%), Layer Knocks Out Drop Shadow

4. Xử lý

 • Tạo layer text_inside_scar : Ctrl_click lên layer text_inside để tạo vùng chọn, click trên thanh công cụ hoặc nhấn Q để vào chế độ mặt nạ.
   • Filter > Noise > Add noise : Amount (50)
  • Filter > Texture > Texturizer > Sandstone : Scaling (200%), Relief (20), Light (Top)
  • Nhấn Q để thoát khỏi chế độ mặt nạ. Nhấn Ctrl_J để tách vùng chọn ra 1 layer mới, đặt tên là text_inside_scar
 • > Inner Shadow
  • Structure: Blend Mode (Multiply, #553b2e); Opacity (100%); Angle (30o); Distance (9); Spread (0); Size (10)
  • Quality: Contour (Linear) ; Noise (40%)

5. Đùn cát:

 • Tạo layer text_outside:
  • Ctrl_ click lên layer text để lấy vùng chọn hình chữ DUOC VANG.
  • Chọn Select > Modify > Expand (5) để nới rộng vùng chọn.
  • Chọn tiếp Select > Modify > Feather (5) làm mềm biên vùng chọn.
  • Click chọn layer bg rồi nhấn Ctrl_J để tách vùng chọn ra layer mới, đặt tên là text_outside
 • Áp hiệu ứng đùn cát:
  • Filter > Noise > Add noise : Amount (50)
  • Filter > Texture > Mosaic Tiles : Tile Size (2), Grout Width(10), Lighten Grout (7)
  • Giảm Opacity của layer text_outside = 60%


Leave a Reply